زنو

یادداشت های مهدی فاتحی درباره هنر ادبیات و سینما

مصائب

و ما به شما یاد می دهیم که چه چیزی را ندانید

و کدام خاطره ئی خوشتر است.

خواب دیدن اینطوری که شما می بینید اصلا" به صلاحتان نیست

اشک

اینطورها که شما می ریزید-قطره قطره-اصلا" معنا ندارد.

به غلغل جشمه نگاه کنید مگر از اندوه است!

و ما به شما یاد می دهیم

که چه رویاهائی چه زمان هائی خوشتر است

در صورت مردودی البته به جهنم نیز می روید.

 

پایان تنفس!

به سلول های تان برگردید.

                                                       شمس لنگرودی

+ مهدی فاتحی ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()